Bản quyền hình ảnh kỹ thuật số – Watermark

Công nghệ Bản quyền hình ảnh kỹ thuật số tích hợp thông tin thiết bị lên video đã ghi hình. Có thể sử dụng công nghệ này để xác thực hoặc kiểm tra tính toàn vẹn của video, hoặc đơn giản là để xem thông tin của chủ sở hữu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.